Phương pháp triển khai 5D

Trong khi phương pháp cụ thể chúng tôi áp dụng phụ thuộc vào văn hóa khách hàng, ngành nghề, và các vấn đề của riêng từng doanh nghiệp gặp phải, cách tiếp cận toàn diện giải quyết vấn đề đã phát triển và chứng minh từ kinh nghiệm hỗ trợ trên 500 khách hàng giúp họ đạt được mục tiêu đặt ra.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo phương pháp tiên tiến 5D để đảm bảo mang lại lợi ích kinh doanh tối đa thông qua sự tối đa hóa cách thức vận hành, công cụ, bộ máy quản lý.

KHÁM PHÁ Chúng tôi tìm hiểu nhu cầu thực sự từ việc nhận diện công việc kinh doanh của khách hàng trong giai đoạn này thông qua các công cụ và kỹ thuật chuyên nghiệp, hiệu quả.

XÁC ĐỊNH Sử dụng những phát hiện và kết quả của giai đoạn trước đó, chúng tôi xác định xây dựng các giải pháp và lộ trình để đạt được các mục tiêu, yêu cầu của khách hàng.

TÀI LIỆU Các quy trình và hệ thống liên quan được phát triển và biên soạn thành các tài liệu, hồ sơ.

TRIỂN KHAI giới thiệu áp dụng hệ thống được thiết kế vào các khối chức năng, phòng ban, bộ phận, chương trình vận hành hiện tại để đạt được hiệu quả công việc hoạt động.

ĐÁNH GIÁ xác định các ảnh hưởng của việc triển khai và những điểm cần phải cải thiện để đảm bảo sự thành công của công việc kinh doanh của khách hàng.