Triển khai QMS

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – QMS)?

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) có thể đươc định nghĩa như là cấu trúc tổ chức, thủ tục, qui trình và các nguồn tài nguyên cần thiết cho việc quản trị chất lượng.

(Dịch từ nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system [access date: 6/3/2013 1:29 p.m.])

Quản lý chất lượng không nhằm mục đích đảm bảo “chất lượng tốt” theo cách nghĩ đơn giản, thông thường, mà là để đảm bảo rằng một tổ chức hoặc sản phẩm có chất lượng tương đối đồng nhất, ít biến đối.  Nội dung ISO 9001 xoay quanh 4  chủ đề chính: lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng.

(Dịch từ nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management#cite_note-1 [access date: 6/3/2013 1:29 p.m.])

TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

 • Sản xuất, triển khai các sản phẩm hoặc dịch vụ đúng theo như các yêu cầu đưa ra bằng cách xác định các nguyên tắc chung về quản lý chất lượng cho các qui trình mà trong đó đảm bảo được sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng được sản xuất.
 • Các tiêu chuẩn ISO 9001 được tạo ra để đáp ứng “nhu cầu khách hàng”
 • Tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng hóa  và các dịch vụ quốc tế
 • Thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động thuộc lĩnh vực  phát triển tri thức, khoa học, công nghệ và kinh tế
 • Đưa ra các yêu cầu tối thiểu để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn, đem lại hiệu quả thực sự

TẠI SAO LẠI CHỌN TIÊU CHUẨN ISO 9001?

Các lợi ích nội bộ

 • Tăng năng suất
 • Giảm thiểu sự lãng phí, các lặp lại công việc do sai sót
 • Tăng sự hài lòng của cán bộ, nhân viên
 • Cải tiến liên tục
 • Tăng lợi nhuận

Các lợi ích khác

 • Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng được chấp nhận trên toàn thế giới
 • Có nhiều hơn các cơ hội trong nhiều thị trường, ngành, lĩnh vực
 • Cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng