Triển khai BCM

QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC ISO 22301:2012 LÀ GÌ (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT- BCM)

 • BCM là qui trình quản lý xác định các rủi ro có tiềm năng đe dọa tới tổ chức
 • BCM là yếu tố thiết yếu của bộ máy quản lý tốt  cho đơn vị hành chính nhà nước, hỗ trợ và duy trì  các chiến lược kinh doanh, mục tiêu khi đối mặt với  các sự cố gián đoạn
 • BCM bao gồm sự phát triển, triển khai và duy trì các chính sách, khuôn khổ (framework)và chương trình hỗ trợ  tổ chức quản lý các gián đoạn ảnh hưởng đến kinh doanh cũng như xây dựng phương án khả thi cho sự hồi phục kinh doanh sau các gián đoạn đó.
 • BCM giúp xử lý các hậu quả tiêu cực của các sự kiện, và có thể là cơ hội cho các lợi ích, thành quả

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC LÀ GÌ?

Kế hoạch kinh doanh liên tục là  sự chủ động lập kế hoạch để đảm bảo các dịch vụ trọng yếu hoặc các sản phẩm chiến lược được triển khai ngay cả trong trường hợp xảy ra các sự kiện gián đoạn

Lập kế hoạch kinh doanh liên tục bao gồm

 • Kế hoạch, đo lường và tổ chức để đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ và các sản phẩm quan trọng được liên tục ,tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp phục hồi cơ sở vật chất, dữ liệu và tài sản
 • Xác định các nguồn lực, tài nguyên cần thiết hỗ trợ kinh doanh liên tục, bao gồm  nhân lực, thông tin, thiết bị, phân bổ tài chính, tư vấn pháp lý, các yếu tố bảo vệ cơ sở hạ tầng .

TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC

Giảm thiểu rủi ro

 • Giúp nhận biết các rủi ro tồn tại
 • Hỗ trợ phân tích các rủi ro

Giảm thiểu thời gian gián đoạn ( downtime)

 • Hướng dẫn triển khai các chiến lược phục hồi có hiệu quả
 • Giảm thời gian gián đoạn tang doanh thu và mang lại các giá trị dài hạn

Gìn giữ thương hiệu và danh tiếng

 • Giúp bảo vệ thương hiệu, duy trì các giá trị của doanh nghiệp, tổ chức
 • Phản ứng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả khi gặp phải các sự cố

Cải thiện tính sẵn sàng

 • Cải thiện sự sàng đối mặt trong các thảm họa
 • Giúp thiết lập qui trình để duy trì và cập nhật kế hoạch cho sự  liên tục cải thiện tính sẵn sàng
 • ISO 22301 tên chính thức là  “Societal Security – Business Continuity Management Systems- Requirements”-
 • Đây là một tiêu chuẩn dựa vào đó có thể  triển khai hệ thống quản lý kinh doanh liên tục dựa.
 • Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý được ghi nhận để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra cũng như tần suất xuất hiện của các sự cố cũng như  chuẩn bị cách ứng phó và  tăng khả năng phục hồi khi sự cố không mong muốn phát sinh

ISO 22301

 • ISO 22301 tên chính thức là “Societal Security – Business Continuity Management Systems- Requirements”-
 • Đây là một tiêu chuẩn dựa vào đó có thể triển khai hệ thống quản lý kinh doanh liên tục dựa.
 • Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý được ghi nhận để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra cũng như tần suất xuất hiện của các sự cố cũng như chuẩn bị cách ứng phó và tăng khả năng phục hồi khi sự cố không mong muốn phát sinh