Quản Lý Quy Trình (BPX – Business Process Excellence)

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giàu kinh nghiệm làm việc với những tổ chức lớn trong các lĩnh vực khác nhau, sẽ mang đến những thay đổi tích cực, đảm bảo đem lại cho Doanh nghiệp những cải tiến rõ rệt để phát triển bền vững thông qua các dịch vụ quản lý dự án.

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH

1. Kaizen – 5S

2. Lean Practitioner – Quản trị Tinh gọn

3. Six Sigma Yellow Belt – Six Sigma Đai Vàng

4. Six Sigma Green Belt – Six Sigma Đai Xanh

5. Six Sigma Black Belt – Six Sigma Đai Đen

6. Value Stream Mapping – Lưu đồ dòng Giá trị

7. SPC – Kiểm soát Quy trình bằng Phương pháp Thống Kê

8. Essentials of Effective Project Management – Quản lý Dự án

9. Project Management Professional – Quản lý Dự án Chuyên nghiệp

10. 7 QC – Bảy Công cụ Kiểm soát Chất lượng

11.7 Wastes – Bảy Loại Lãng Phí

12. Poka Yoke – Hệ Thống Chống Sai Sót

13. Business Intelligence and Analytics Foundation

14. Certified Business Analytics Professional CBAP

CÁC KHÓA HỌC KHÁC: