Lĩnh vực đào tạo

Đây là những chủ đề chính trong mỗi lĩnh vực đào tạo tại ECCI Việt Nam. Ở mỗi chủ đề sẽ có những khóa học cụ thể khác nhau. Vui lòng liên hệ (08) 3948 3142 hoặcvn.training@eccinternational.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc!

ITX (IT Excellence) – Khóa học Quản lý CNTT

IT Service Management

IT Continuity Management

IT Gorvenance

IT Quality

IT Security & Risk Management 

BPX (Business Process Excellence) – Khóa học Quản lý Quy trình

Productivity Tools 

Process Improvement Techniques

Project & Program Management

Business Analysis

Supply Chain Management 

Innovation

Six Sigma & Lean 

Business Continuity & Risk Management

BEX ( Behaviourial Excellence) – Khóa học Quản lý con người

Leadership Management

Organizational Development

Personal Development

Sales & Service Transformation

S&C (Standard & Compliance) – Khóa học về Tiêu chuẩn & Tuân thủ

Quality & Productivity

Energy, Enviroment, Health & Safety

CSG (Corporate Sustainability & Governance) – Khóa học Quản trị & Bền vững

Sustainability Reporting

Energy Management

Carbon Management & Climate Change

Corporate Responsibility & Gorvenance