ECCI Việt Nam chú trọng đến hai dịch vụ chính là đào tạo Public (đào tạo tại ECCI Việt Nam) và đào tạo In-house (đào tạo tại doanh nghiệp). Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng hướng đi mới dành cho lĩnh vực Quản lí đào tạo trong doanh nghiệp, tổ chức – một dịch vụ khá mới so với thị trường tại Việt Nam.

Với mỗi loại hình dịch vụ, chúng tôi đều mong muốn mang lại giá trị lợi ích và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng của ECCI Việt Nam.

Dịch vụ

Lĩnh vực đào tạo